ADIYAMAN SİNCİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SİNCİK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ KANTİN İHALE İLANI

SİNCİK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ KANTİN İHALE İLANI

ADIYAMAN SİNCİK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

                 MÜDÜRLÜĞÜ KANTİN İHALE İLANI

 

                  2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 51/g maddelerine göre İlçemiz Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğününkantini, Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca belirlenen bedel üzerinden pazarlık usulü ile ihaleye verilecektir.  

  1) İHALE KONUSU KANTİNİN BİLGİLERİ

 

BULUNDUĞU OKUL-KURUM ADI

Sincik Çok programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü

AYLIK MUHAMMEN BEDELİ                      

300,00 TL

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Sincik Çok programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü

İHALENİN YAPILACAĞI TARİH VE SAAT

02/01/2020          Saat:  14:00

ÖĞRENCİ MEVCUDU                                  

354

ÖĞRENİM ŞEKLİ                                   

Normal

TELEFON VE FAKS NO                                 

0416 421 20 05

        

2) İHALEYE GİRECEKLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

Ø  T.C. vatandaşı olmak.

 

Ø  Gerçek Kişi olmak (Vakıf veya Tüzel Kişi Olmamak)

 

Ø  İhaleye katılacak kişi, başka bir kantin işletmemesi gerekir.

 

Ø  İhalelerden Men Yasağı almamış olmak.

 

Ø  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.

 

Ø  İhaleye katılacak kişilerin eğitim ve öğretim ortamına ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek düzeyde olması ve işini etkileyecek kadar ağır hasta olmaması gerekir.  

 

Ø  Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

 

Ø  İhaleye vekâletle girmek isteyenler, noterden vekalet alması gerekir.

 

3) İHALEYE GİRECEKLERİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

 

Ø  Kira konusu kantin ve benzeri yerlerin elektrik, su, doğal gaz, ısıtma gideri, okulun sayaçlarından ayrı ise tahakkuk eden fatura bedelleri ilgili tahsilât müdürlüklerine, okulun sayaçlarıyla aynı ise idare tarafından tespit edilecek miktar tahakkuk dönemlerinde defterdarlık/malmüdürlüğü/il özel idaresine ödenmek üzere kiracı tarafından okul yönetimine ödenir.

 

Ø  İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde görebileceklerdir.

 

Ø  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Gereği halinde ihalenin herhangi bir sürecinde ihaleyi iptal edebilir.

 

Ø  Ayrıca okulun huzur, güvenlik, gizlilik, sağlık. temizlik vb. gibi özelliklerini koruyup gözetecek güvenirlilikteki kişi veya kuruluşlara vermeye yetkilidir.

 

Ø  İhaleye katılanların ihale komisyonunca evrakları incelenerek ihaleye katılmaya uygun görülen ve evrakları tam olan kişiler ihaleye kabul edilir. İhale komisyonunca katılması uygun görülmeyen kantin işletmek için uygun yeterlilikte olmayan şahıslar ihale odasından çıkartılır ve ihaleye geçilir.

 

 

 

Ø   Kantin ihalesi kendisinde kalan; ancak sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, 1 yıl süreyle ihalelere katılamazlar.

 

Ø  Kira Süresi, ihale sonrası imzalanacak sözleşmeyle belirlenecektir.

 

Ø  Uyuşmazlık halinde ihtilafların hal mercii Kahta İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

         

4) SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZALAR

 

 

Ø  İhaleyi alan kişi, yapılacak sözleşmeyi imzalamadan önce bir yıllık kira bedelinin %6'sı oranında 162,00 TL kesin teminatı yatırmak zorundadır. Kesin teminat sözleşme bitiminde okul aile birliğin alacağı kalmaması halinde kiracıya iade edilir.

 

Ø  Kiralama işleminde ilk yıl kira bedeli ihale bedelidir. İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılır.

 

Ø  Sözleşme süresi içerisinde aylık kira bedelini iki defa üst üste ödemeyen kiracının sözleşmesi Okul aile birliğince tek taraflı olarak feshedilir.

 

Ø  Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralanan yeri amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatların her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sözleşmesi, birlik tarafından feshedilerek ayrıca, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari kiralama dönemine ilişkin (9 aylık veya 12 aylık) kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir.

 

Ø  Kantin bizzat kiracı tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz, resmî veya gayri resmî devir ve temlik yapılamaz.

 

Ø  Kiracının sözleşme hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerini yapılan yazılı bildirime rağmen onbeş gün içinde yerine getirmemesi, hâlinde sözleşme feshedilir.

 

5) İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

       

BELGE ADI

AÇIKLAMA

1) Adres Beyannamesi

Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.  Yeni tarihli olmalıdır.

2) Nüfus cüzdanın Aslı ve Fotokopisi

 

3) Ustalık Belgesi (Kantincilik alanında alınmış)

Eğer yoksa işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi, mesleki ve teknik eğitim diploması ve kurs bitirme belgelerinden en az biri. Ustalık Belgesi olanlara öncelik verilir.

4) Sabıka Sorgulama Belgesi

Son 6 içinde alınmış olmalıdır.

5) Adına Kayıtlı Okul Kantin İşletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı olmadığına dair belge

İlgili esnaf odasından alacaktır.

6) Vergi borcu Yoktur belgesi

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden Alınacaktır.

7) Sağlık Raporu 

Son 6 içinde alınmış olmalıdır.

8) İhaleye Katılma Bedeli Dekontu

İhaleye Katılacaklar, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Sincik şubesinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 31925168-5015 nolu hesabına 50,00 TL yatıracaklardır.
(Kantinin adı dekontta belirtilecektir)

9) Geçici Teminat Bedeli Dekontu

Türkiye Cumhuriyeti  Ziraat Bankası Sincik şubesinde bulunan Sincik Çok programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğünün  Okul Aile Birliği hesabı olan 90717684-5001nolu hesabına Yıllık kantin kirasının %3'ü oranında olan 81,00 TL yatırılacaktır.

Not: İhaleye katılmak isteyenlerin evraklarını ihale saatinden 2 saat önce Müdürlüğümüz (İlçe Milli Eğitim) evrak kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklarını belirtilen süre içerisinde getirmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

            Bu ilan 25/12/2019 günü saat  09:00 'dan  31/12/2019  günü  saat  12 : 00  'a kadar Sincik Çok programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü veİlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ve ilgili yerlerde asılı kalacaktır.

Karaman Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Sincik Kaymakamlığı Karşısı Sincik/ADIYAMAN posta kodu 02900 - 0 416 421 22 51

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.